Statut

pngStatut cechu metalowego

 

 

STATUT

CECHU METALOWEGO
I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Cech nosi nazwę : Cech Metalowy.
2. Nazwa Cechu jest prawnie zastrzeżona .
3. Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej
organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji ds.
Społeczno – Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego
( Dz. U. z 2001 roku Nr 100, poz. 1080 ze zm.) oraz ustawy o zatrudnieniu
i przeciwdziałaniu bezrobociu ( j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 6, poz. 56 ze zm.)
4. Cech posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru sądowego.
5. Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r
(Dz.U.Nr 17 poz. 92 ze zm. , j.t. Dz. U. Nr 112 poz. 979 z 2002 roku) ustaw
wymienionych w pkt 3 oraz niniejszego statutu.
6. Cech powołuje się na czas nieokreślony.
7. Cech prowadzi działalność na terenie województwa lubelskiego. W przypadku
gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Cech może prowadzić
działalność także na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
8. Cech może podejmować i prowadzić działalność gospodarczą z zachowaniem
warunków określonych przepisami prawa..
9. Siedzibą Cechu jest : Lublin, ul. Rynek 2
10.Cech może używać pieczęci i znaku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.

II PODSTAWOWE CELE I ZADANIA CECHU
§ 2

Celem Cechu jest :

1.Utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki
i godności zawodu,

2.Prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej,
kulturalnej, oświatowej i gospodarczej,
3.Reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji,
sądów oraz organów samorządu terytorialnego,
4.Wspomaganie rozwoju rzemiosła na szczeblu lokalnym.
5.Wykonanie, na podstawie upoważnienia właściwej Izby Rzemieślniczej, zadań
z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle
pracowników młodocianych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach członków
Cechu.

§ 3

Cech realizuje swoje cele poprzez :
1. Udzielanie członkom cechu pomocy instruktażowo – doradczej w zakresie
wykonywanego rzemiosła,
2. Przedstawianie Izbie Rzemieślniczej lub właściwym terenowym organom
administracji wniosków dotyczących rozwoju rzemiosła oraz zasobów
i środków niezbędnych do jego realizacji,
3. Rejestrowanie i analizowanie prawidłowego kształtowania się cenników
za usługi ustalane przez członków we własnym zakresie,
4. Prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji zadań statutowych
cechu, a w szczególności prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
( wg Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 ) :

a ) SEKCJA L DZIAŁLNOŚĆ ZWIAZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCIAMI
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi
lub dzierżawionymi
b ) SEKCJA M DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I
TECHNICZNA
69.20.Z Działalności rachunkowo-ksiegowa; doradztwo podatkowe
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania
c) SEKCJA P EDUKACJA
85.31.A Gimnazja
85.31.B Licea ogólnokształcące
85.31.C Licea profilowane
85.32.A Technika
85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe
85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
5. Analizowanie potrzeb edukacyjnych oraz organizowanie we własnym zakresie
lub przez zewnętrzne firmy i instytucje szkolenia i doskonalenia kwalifikacji
członków cechu,
6. Propagowanie zawodów rzemieślniczych wśród absolwentów szkół,
7. Współpraca z organizacjami oświatowymi w zakresie przyuczenia do wykony-
wania określonego rzemiosła,
8. Wspieranie inicjatyw i wniosków członków cechu dotyczących usług
rzemieślniczych,
9. Rejestrowanie i rozpatrywanie skarg na niewłaściwie prowadzoną przez
członka cechu działalność gospodarczą,
10.Organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków
cechu i ich rodzin oraz uczniów i pracowników zakładów rzemieślniczych,
11.Wykonywanie innych zadań wynikających ze szczególnych przepisów
prawnych oraz potrzeb cechu.

§ 4

Cech, celem realizacji swoich statutowych zadań może powoływać inne
organizacje w granicach dopuszczonych prawem.

III. CZŁONKOWIE CECHU ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 5

1.Członkiem Cechu może być rzemieślnik wykonujący działalność gospodarczą,
spełniający warunki w zakresie kwalifikacji i zatrudnienia, określone w art. 2,
ust. 1 ustawy o rzemiośle.
2. Członkiem Cechu może być także :
a ) małżonek lub zstępny osoby, o której mowa w art.2 ust.1, ustawy o rzemiośle,
jeżeli uczestniczy w wykonywaniu przez tę osobę działalności gospodarczej
w zakresie rzemiosła,
b) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, niebędący rzemieślnikami,
zatrudniający nie więcej niż 250 pracowników.”
3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne wykonujące działalność
gospodarczą.

§ 6

1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Cechu jest złożenie przez
zainteresowanego pisemnej deklaracji wg. ustalonego wzoru, stanowiącego
załącznik nr 1 do statutu.
2. Członka Cechu przyjmuje Zarząd Cechu na podstawie pisemnej deklaracji,
o której mowa w ust.1, podejmując stosowną uchwałę w ciągu miesiąca
od dnia złożenia deklaracji.
3. Przyjęcie członka Cechu potwierdza się na deklaracji podpisami członków
Zarządu Cechu.
4. Od uchwały Zarządu Cechu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Cechu,
zainteresowanemu przysługuje w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania
decyzji, odwołanie do Walnego Zgromadzenia, którego decyzja jest ostateczna.

§ 7

1.Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność :
a ) „honorowego starszego” lub „honorowego członka Cechu” osobom,
które położyła szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła,
b ) „ honorowego członka osobom, które przez ostatnie 20 lat były członkami
Cechu a przechodząc na rentę lub emeryturę zaprzestały działalności
rzemieślniczej.
2. Osoby posiadające tytuł honorowy mają prawo brać udział w Walnych
Zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń
socjalno- bytowych i kulturalnych w zakresie przysługującym członkom.

§ 8

Członek Cechu ma prawo :
1.Wybierać i być wybieranym do organów Cechu jeśli spełnia warunki określone
w § 5 ust.1,
2.Korzystać z pomocy i świadczeń Cechu,
3.Zgłaszać wnioski zmierzające do usprawnienia pracy Cechu,
4.Uczestniczyć w obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu stawianych mu
zarzutów i skarg oraz udzielania wyjaśnień,
5.Wnosić odwołanie od decyzji Zarządu Cechu dotyczących praw członka
do Walnego Zgromadzenia,
6.Wglądu do protokołów Walnego Zgromadzenia i rocznych sprawozdań
Zarządu Cechu, protokołów kontroli oraz sprawozdań z wykonania zaleceń
pokontrolnych,
7.Uzyskiwania od organów Cechu informacji dotyczących działalności Cechu,
jego wynikach finansowych oraz zamierzeniach.

§ 9

Członek Cechu ma obowiązek :

1. Przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał organów statutowych Cechu,
2. Czynnie uczestniczyć w pracach Cechu,
3. Przestrzegać zasad etyki zawodowej i rzetelnego zgodnego z prawem
wykonywania rzemiosła,
4. Regularnie płacić składkę cechową w wysokości i terminie ustalonym przez
Walne Zgromadzenie.
5. Członek Cechu ma obowiązek w ciągu 14 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu
wykonywania działalności gospodarczej, przeniesienia siedziby zakładu
rzemieślniczego, zmianie warunków wykonywanego rzemiosła czy zmianie
adresu zamieszkania .

§ 10

Członek honorowy nie ma obowiązku opłacania składki na rzecz Cechu.

§ 11

Członek traci członkostwo w Cechu na skutek skreślenia lub wykluczenia go z Cechu.

§ 12

Skreślenie z listy członków Cechu następuje w przypadku :
1.Dobrowolnego wystąpienia z Cechu.
2.Śmierci członka Cechu.
3.Niepłacenia składki cechowej przez okres dłuższy niż 3 miesiące od terminów
ustalonych przez Walne Zgromadzenie .

§ 13

Wykluczenie członka z Cechu następuje w przypadku :

1.Nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał organów Cechu,
2.Nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania zawodu,
3.Prawomocnego orzeczenia Sądu Cechowego.

§ 14

1.Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu członka podejmuje Zarząd Cechu po
uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego.
2.O skreśleniu lub wykluczeniu członka, Zarząd Cechu powiadamia
zainteresowanego w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia
decyzji, podając uzasadnienie oraz pouczając o przysługującym prawie do
odwołania.
3.Od uchwały Zarządu Cechu dotyczącej skreślenia lub wykluczenia z Cechu,
zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego
Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania decyzji.
4.W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały
Zarządu w sprawie skreślenia lub wykluczenia, zainteresowany zachowuje
ciągłość członkostwa w Cechu.
5.Członek skreślony lub wykluczony z Cechu winien opłacić składkę cechową
na rzecz Cechu do końca miesiąca, w którym ustało członkostwo oraz
uregulować wszystkie inne należności na rzecz Cechu do końca roku
kalendarzowego.

IV WŁADZE I ORGANY CECHU.

§ 15

1.Władzą Cechu jest Walne Zgromadzenie Cechu.
2.Organami Cechu są :
1/ Zarząd Cechu
2/ Komisja Rewizyjna
3/ Sąd Cechowy

3.Członek Cechu może być wybierany tylko do jednego z organów wymienionych
w § 15 pkt 2,
4.Członek organu Cechu w przypadku braku aktywności, bądź działania niezgodnego
ze statutem może być przez ten organ zawieszony w drodze głosowania tajnego,
a na jego miejsce powołany zastępca. Decyzja podlega rozpatrzeniu przez
najbliższe Walne Zgromadzenie.
5.Do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego mogą być wybierani
członkowie Cechu mający co najmniej 2 letni staż członkowski.
6.Kadencja organów wymienionych w pkt. 2 trwa 4 lata. W przypadku przekroczenia
tego terminu, organy pełnią swoje dotychczasowe funkcje do czasu wyboru nowych
organów przez Walne Zgromadzenie.
Walne Zgromadzenie.
1.Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Cechu przynajmniej raz w roku
najpóźniej w ciągu 6 m-cy po upływie roku kalendarzowego.
3.Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje przez pisemne zawiadomienie
każdego członka Cechu listem zwykłym , pocztą elektroniczną- e-mail,
umieszczeniem informacji na stronie internetowej Cechu. Zawiadomienie
powinno być wysłane na co najmniej dziesięć dni przed terminem zgromadzenia
z podaniem :
1/ pierwszego i drugiego terminu oraz czasu miejsca zgromadzenia.
2/ proponowanego porządku obrad.
3/ informacji o wyłożeniu do wglądu w biurze Cechu odpowiednich do
porządku obrad dokumentów.
4.Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z wymogami niniejszego statutu,
jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa
uprawnionych do głosowania członków, chyba, że statut stanowi inaczej.
5.Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zgromadzeniu nie uczestniczy co najmniej
połowa członków, wówczas Walne Zgromadzenie zbiera się w drugim terminie
i jest władne podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.
6.Drugi termin nie może być wyznaczony przez Zarząd wcześniej niż po upływie co
najmniej pół godziny po pierwszym terminie.

§ 16

1.Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów,
w głosowaniu jawnym, jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
2.Głosowanie jest jednak tajne, jeżeli zażądał tego choćby jeden członek Walnego
Zgromadzenia.
3.Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany statutu.
4.Uchwały o zmianie statutu i uzupełnieniu porządku obrad podejmowane są
bezwzględną większością głosów obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 17

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane przez Zarząd Cechu
w każdym terminie.
2.Zarząd Cechu zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
także na żądanie:
a/ Komisji Rewizyjnej
b/ ½ ogólnej liczby członków.
3.Żądanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być
złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
4.Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno nastąpić z zachowaniem
wymogów określonych w § 17 ust.3 Statutu nie później niż w ciągu miesiąca
od dnia wniesienia żądania.

§ 18

1.Walne Zgromadzenie otwiera Starszy Cechu lub Podstarszy.
2.Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu jawnym Przewodniczącego,
Z-cę Przewodniczącego i Sekretarza.
3.Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują członkowie
prezydium Walnego Zgromadzenia. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższy
Walnym Zgromadzeniu.
4.Protokóły z Walnego Zgromadzenia przechowuje biuro Cechu przez okres
10 lat.

§ 19

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć osoby zaproszone uchwałą Zarządu.

§ 20

Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin, określający szczegółowo
zasady i tryb prowadzenia obrad.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :

1.Uchwalanie statutu Cechu i jego zmian.
2.Wybór i odwołanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Cechowego
lub poszczególnych jego członków.
3.Określanie wysokości składek i opłat cechowych oraz terminów dokonywania
tych wpłat
4.Uchwalenie planów finansowych Cechu oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu.
5.Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6.Udzielanie absolutorium Zarządowi Cechu.
7.Zatwierdzanie sprawozdań finansowych.
8.Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Cechu.
9.Podejmowanie uchwały w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości
Cechu.
10.Podejmowanie uchwał w związku z oceną pokontrolną Cechu.
11.Upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów bankowych.
12.Nadawanie godności honorowego Starszego i członka Cechu.
13.Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji
samorządowych rzemiosła oraz występowania z nich .
14.Podejmowanie uchwał w sprawie podziału oraz likwidacji Cechu.

§ 22

1.Członek Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego może być odwołany przed
upływem kadencji przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym bezwzględną
większością głosów .
2.Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić na wniosek:
1/ Komisji Rewizyjnej
2/ ¼ ogólnej liczby członków.
3.Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

Zarząd Cechu

§ 23

1.Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia i kieruje
działalnością Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.
2.Zarząd Cechu składa się z sześciu członków wybranych na okres 4 lat spośród
członków Cechu.
3.W skład Zarządu wchodzą :
Starszy Cechu, Podstarszy Cechu, Skarbnik, Sekretarz oraz dwóch członków.
4.Walne Zgromadzenie wybiera spośród nieograniczonej liczby kandydatów
w głosowaniu tajnym oddzielnie Starszego Cechu, a pozostałych członków
Zarządu razem. Jednocześnie Walne Zgromadzenie wybiera dwóch zastępców
członków. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów.
5.Zarząd Cechu na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona
Podstarszego Cechu, Skarbnika i Sekretarza.
6.W razie ustąpienia, zawieszenia lub odwołania członka Zarządu przed upływem
kadencji, do Zarządu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności
otrzymanej liczby głosów, a w przypadku równości głosów – według kolejności
umieszczenia na liście.
7.W przypadku ustąpienia, zawieszenia lub odwołania Starszego Cechu, zastępuje
go Podsterszy Cechu do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
8.W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby
członków Zarządu mocą uchwały Walnego Zgromadzenia

§ 24

1.Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
2.Posiedzenia zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy.
a / Na wniosek organów statutowych, posiedzenie Zarządu powinno odbyć się
w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni
od dnia złożenia wniosku.
3.W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć zaproszone osoby.
4.Do ważności podejmowania uchwał Zarządu potrzebna jest obecność co najmniej
połowy członków Zarządu, w tym Starszego Cechu lub Podstarszego.
5.Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
W przypadku równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia
Zarządu.
6.Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisują obecni na zebraniu
członkowie Zarządu.

§ 25

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Cechu (z wyjątkiem zastrzeżonych
do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia), a w szczególności:
1/ kierowanie bieżącą pracą Cechu i zarządzanie jego majątkiem.
2/ uchwalanie projektów planów działalności Cechu.
3/ opracowywanie i realizowanie planu finansowego Cechu.
4/ prowadzenie polityki kadrowej w Cechu.
5/ zwoływanie obrad Walnego Zgromadzenia oraz wykonywanie jego uchwał.
6/ przyjmowanie i skreślanie z listy członków Cechu.
7/ kierowanie wniosków do Sądu Cechowego w sprawach odpowiedzialności
zawodowej członków Cechu.
8/ powoływania ekspertów do wydawania opinii w określonych problemach
dotyczących rzemiosła.
9/opracowanie zakładowego systemu wynagradzania.
10/ powoływanie w razie potrzeby spośród członków Cechu komisji na okres
trwania kadencji Zarządu.
11/ zgłaszanie do rejestru sądowego danych podlegających wpisowi.
12/ nadzór nad prawidłowym prowadzeniem rachunkowości Cechu.
13/ ustanawianie pełnomocników Zarządu do prowadzenia konkretnych spraw.
14/ wybieranie i odwoływanie delegatów na Zjazdy Delegatów samorządu
rzemiosła i kandydatów do organów samorządu rzemiosła.

§ 26

1.Niezbędne prace biurowe i obsługę administracyjną Zarządu wykonuje Biuro
Cechu .
2.Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracowników Biura określa
Zarząd Cechu.

Komisja Rewizyjna

§ 27

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności statutowej,
organizacyjnej, gospodarczej i finansowej Cechu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne
Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres 4 lat,w głosowaniu tajnym,
zwykłą większością głosów. Jednocześnie Walne Zgromadzenie wybiera jednego
zastępcę. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów.”
3. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona
Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w mirę potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz na pół roku.
5. Posiedzenia zwołuje i prowadzi Przewodniczący.

§ 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

1/ Przeprowadzanie przynajmniej raz na pół roku kontroli działalności
merytorycznej i finansowej Zarządu Cechu.
2/ Składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu i stawianie wniosków
o udzielenie absolutorium Zarządowi.
3/ Przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.
4/ Składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 29

Komisja Rewizyjna uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb
i zasady jej postępowania.
Sąd Cechowy

§ 30

Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie etyki
Zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz statutowych obowiązków Członka Cechu.

§ 31

1.Sąd Cechowy składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie
spośród członków Cechu na okres 4 lat w głosowaniu tajnym zwykłą większością
głosów.
2.Sąd Cechowy na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona
Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.

§ 32

1.Sąd Cechowy może orzekać następujące kary :
– upomnienie
– naganę
– pozbawienie członka Cechu prawa do korzystania z określonych świadczeń
Cechu na okres 1 roku
– pozbawienie biernego i czynnego prawa wyborczego do organów Cechu
– wykluczenie z listy członków Cechu.
2. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej w skutek skarg osób korzystających
ze świadczeń rzemieślnika lub uznania skargi za zasadną – Sąd, niezależnie od
orzeczenia kary, może orzec obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody
materialnej.
3. Od orzeczenia Sądu Cechowego w sprawach określonych w ust.1. służy odwołanie
do Walnego Zgromadzenia.
4. Orzeczenia Walnego Zgromadzenia są ostateczne.

§ 33

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń Sądu należy do Zarządu Cechu.

§ 34

Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz szczegółowy tryb postępowania
dyscyplinarnego określa regulamin.

V SEKCJE ZAWODOWE

§ 35

1.Członkowie Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne zawody mogą tworzyć
sekcje zawodowe.
2. Zarząd Cechu powołuje sekcje zawodowe i terenowe.
3.Pierwsze zebranie sekcji zawodowej zwołuje Zarząd Cechu. Zebranie wybiera
przewodniczącego sekcji i jego zastępcę.
4.Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Cechu
z głosem doradczym.

§ 36

Do zadań sekcji należy :

1. Wnioskowanie do Zarządu Cechu w sprawach rozwoju rzemiosła danego
regionu.
2. Otaczanie opieką uczniów pobierającą naukę zawodu oraz udzielanie pomocy
rzemieślnikom i przedsiębiorcom prowadzącym zakłady.
3. Wydawanie opinii w sprawach istotnych dla ogółu członków i przedstawianie
postulatów Zarządowi Cechu.
4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Cechu.

§ 37

Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego Cechu.

§ 38

Sekcje nie mają prawa do występowania na zewnątrz , a opinie swoje i postulaty
przedstawiają Zarządowi Cechu.

VI. MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA CECHU

§ 39

1. Majątek Cechu stanowią :
1/ nieruchomości
2/ ruchomości
3/ środki finansowe
2.Majątek Cechu powstaje z następujących źródeł:
1/ składek członkowskich oraz wpływów z innych opłat uchwalonych przez
Walne Zgromadzenie
2/ dotacji, darowizn, spadków i zapisów
3/ dochodów z własnej działalności gospodarczej,
4/ dochodów z majątku Cechu.
3. Majątkiem Cechu zarządza Zarząd.
4. Majątek Cechu służy realizacji jego statutowych celów oraz na pokrycie potrzeb
organizacyjnych Cechu.
5. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe
uchwalone przez Walne Zgromadzenie Członków Cechu.
6. Cech prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

VII REPREZENTACJA CECHU

§ 40

1. Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego Cechu lub Podstarszego
oraz Kierownika Biura Cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.
2.Oświadczenie woli rozporządzające majątkiem lub zaciągające zobowiązania
w imieniu Cechu składają i podpisują dwaj członkowie Zarządu, w tym Starszy
Cechu lub Podstarszy Cechu, oraz upoważniony przez nich do tej czynności
Kierownik Biura .

VIII PODZIAŁ I LIKWIDACJA CECHU

§ 41

1. Cech może podzielić się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej
większością ¾ głosów w ten sposób, że z jego wydzielonej części
zostaje utworzony nowy Cech.
2. Uchwała o podziale Cechu powinna zawierać :
1/ oznaczenie dotychczasowego Cechu i powstającego w wyniku podziału.
2/ listę członków lub określenie grup członków przechodzących do powstającego
Cechu.
3/ zatwierdzenie bilansu Cechu i planu podziału składników majątkowych
oraz praw i zobowiązań.
4/ datę podziału Cechu.

§ 42

1. Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
powziętej większością ¾ głosów.
2. Uchwała o likwidacji, o której mowa w ust. 1 określa zasady i tryb postępowania
likwidacyjnego i wskazuje inną organizację rzemiosła, która przejmuje
majątek likwidowanego Cechu.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43

1. Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 24.04.2016 r.
2. Statut sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.
3. Zarząd ma obowiązek wydać każdemu członkowi na jego żądanie odpis
obowiązującego statutu oraz umożliwić zaznajomienie się z regulaminami
wydanymi na podstawie statutu

Sekretarz Przewodniczący
………………………… …………………………….