INFORMACJA „KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

Od 1 października 2020 r. rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe w CEIDG

INFORMACJA „KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 8 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, CEIDG udostępnia następujące informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie:
1. uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem mistrza lub świadectwem czeladniczym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, wydanym przez izbę rzemieślniczą.

Informacje te są przekazywane do CEIDG przez izby rzemieślnicze
1. W przypadku osób, które przystępując do egzaminu mistrz/czeladnik są już przedsiębiorcami:
– dopisanie informacji w zakresie posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacjach rzemieślniczych ma charakter obligatoryjny,
– przedsiębiorcy przystępując do egzaminu mistrzowskiego lub czeladniczego będą zobowiązani poinformować we wniosku o dopuszczenie do egzaminu o fakcie posiadania wpisu w CEIDG,
– izba rzemieślnicza w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania dyplomu mistrza lub świadectwa czeladniczego za pośrednictwem CEIDG dopisze informacje do wpisu przedsiębiorcy w CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie CEIDG.

2. W przypadku osób które uzyskały tytuł mistrza lub czeladnika przed 1.10.2020 oraz prowadzą działalność gospodarczą oraz osób, które uzyskały tytuł mistrza/czeladnika przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazanej w CEIDG:
– informacje w zakresie posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacjach rzemieślniczych jest dokonywane wyłącznie wtedy gdy przedsiębiorca wystąpi z wnioskiem o dopisanie informacji do wpisu w CEIDG,
– izba rzemieślnicza weryfikuje wniosek w terminie 14 dni od dnia ich wpływu,
– w przypadku pozytywnej weryfikacji izba rzemieślnicza przekazuje dane do CEIDG,
– izba rzemieślnicza może wnioskodawcę zawiadomić o konieczności uzupełnienia wniosku, określając term jego uzupełnienia,
– wniosek nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpoznania,
– w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji izba rzemieślnicza informuje wnioskodawcę o przyczynach odmowy przekazania danych do CEIDG.