Strona główna


Z A W I A D O M I E N I E

Działając zgodnie z postanowieniem § 15 Statutu Cechu i na podstawie Uchwały Zarządu Cechu Metalowego w Lublinie z dnia 24.01.2019 r z w o ł u j e Walne Zgromadzenie Członków Cechu Metalowego na dzień 31.03.2019 r ( niedziela ) o godz.1100 w świetlicy Domu Rzemiosła w Lublinie, Rynek 2, III p. W przypadku nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia Członków w w/w terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, Zarząd Cechu wyznacza drugi termin Walnego Zgromadzenia na w/w dzień na godz. 1130 , które odbędzie się bez względu na ilość obecnych członków i będzie władne do podejmowania uchwał.
Ze względu na ważność obrad prosimy o niezawodny udział w Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczo – wyborczym.

Zarząd Cechu Metalowego

 

ZOBACZ NASZE AKTUALNOŚCI

 

Celem priorytetowym Cechu jest dążenie do odbudowy pozycji organizacji i reprezentacji naszego środowiska na szczeblu administracji lokalnej. Wychodzimy z założenia, że silna organizacja przedsiębiorców skuteczniej może bronić interesów zawodowych i gospodarczych rzemiosła. Dewizą naszych rzemieślników jest jakość, pewność, gwarancja świadczonych usług.